Cultural Organisations

Kathakali.jpgtop_dancer.jpgtop_two_dancers.jpgMeern
210_bharatanatyam.jpg
The Netherlands - India Association
Anna Jacominaplaat 6
3453 SX De Meern
Email:secretary@netherlands-india.nu
Web:www.netherlands-india.nu

De Vereniging Nederland - India †bestaat sinds 1951. De Vereniging werd opgericht door een aantal Nederlanders dat zich interesseerde voor de filosofische en de veelsoortige culturele aspecten van de Indiase samenleving. In de eerste jaren woonden er nog zeer weinig IndiŽrs in Nederland; de leden waren ook veelal Nederlanders. De belangrijkste activiteit van de Vereniging bestond uit het organiseren van lezingen en voordrachten over aspecten van Indiase godsdiensten, cultuur en filosofie.

De Vereniging Nederland - India heeft sinds haar oprichting in 1951 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zij heeft actief bijgedragen aan het tot stand komen van culturele betrekkingen tussen India en Nederland. Deze bijdrage kreeg nog grotere betekenis in de tachtiger jaren in de context van de snelle groei van verschillende contacten en samenwerkingsverbanden tussen India en Nederland.

De doelstellingen:
Het bevorderen van kennis en begrip van cultuur, geschiedenis, filosofie, godsdienst en sociale structuur van India en Nederland onder de bevolking van beide landen.
Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen IndiŽrs en Nederlanders door persoonlijke, culturele en sociale contacten te verbreden en te verdiepen.
Lidmaatschap en structuur:
Iedere persoon of familie die akkoord gaat met de doelstel≠lingen van de Vereniging kan gewoon lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en de daarin vermelde jaarlijkse contributie te betalen. Erelidmaatschap van de Vereniging kan worden toegekend aan personen die op zeer bijzondere wijze hebben bijgedragen tot culturele samenwerking tussen India en Nederland.

De Vereniging functioneert onder toezicht en leiding van het bestuur dat wordt gekozen door, en verantwoording verschuldigd is aan de algemene ledenvergadering. De leden van het dagelijks bestuur van de Vereniging worden gekozen door het bestuur.

Activiteiten:
Het streven van de Vereniging is het aan haar doelstellingen te beantwoorden door het organiseren van muziek- en dansuitvoeringen, voordrachten en symposia, gezelligheidsbijeenkomsten, filmvoorstellingen en tentoonstellingen. Over het algemeen worden vijf Š zes activiteiten per jaar georganiseerd.

De Vereniging ziet met dankbaarheid dat vele prominenten op het gebied van politiek, rechtsgeleerdheid en godsdienst sprekers zijn in de vergaderingen en dat hooggekwalificeerde Indiase artiesten onder haar auspiciŽn optreden.

Het †Culturele Fonds:
Het Culturele Fonds, een autonoom orgaan van de Vereniging, werd opgericht in 1983, om die culturele programma's mogelijk te maken die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere bronnen van de Vereniging.

Het fonds wordt beheerd door een Raad van Trustee's, bestaande uit drie leden die aangewezen worden door het bestuur van de Vereniging. Het fonds nodigt uit tot het doen van speciale financiŽle bijdragen die de activiteiten van de Vereniging kunnen steunen. Het wordt gevormd door donaties, subsidies, rente op kapitaal, het batig saldo van verschillende speciale programma's en inzamelingsacties, georganiseerd overeenkomstig de doelstellingen van de Vereniging.

Informatie te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging.
320_tripura.jpg
500_samndar.jpg